ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2018-2019
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2017-2018
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2016-2017
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2015-2016
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2014-2015
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2013-2014
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2012-2013
Εκπαιδευτικές Περιφέρειες - Σχολική Χρονιά 2011-2012

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο του 1991 [άρθρο 3(1)] «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει μια ή περισσότερες εκπαιδευτικές περιφέρειες σε οποιαδήποτε πόλη, τμήμα, διαμέρισμα ή επαρχία».

Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του, αρ. Απόφ. 69.788 ημερ. 23.12.2009, έχει εκχωρήσει, από τις 23.12.2009, την εξουσία που του παρέχει ο Νόμος περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών [Ν. 221/91, άρθρο 3(1)] σε ό,τι αφορά τον καθορισμό μιας ή περισσοτέρων εκπαιδευτικών περιφερειών σε οποιαδήποτε πόλη, τμήμα, διαμέρισμα ή επαρχία, στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Στην ιστοσελίδα, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές περιφέρειες όλων των σχολείων (δημοτικών και νηπιαγωγείων) των πόλεων και μεγάλων κοινοτήτων καθώς, επίσης, και οι εκπαιδευτικές περιφέρειες όλων των περιφερειακών σχολείων. Επίσης, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που ίσχυαν προηγούμενες σχολικές χρονιές, οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που ισχύουν για την παρούσα σχολική χρονιά αλλά και οι εκπαιδευτικές περιφέρειες που θα ισχύουν για τη νέα σχολική χρονιά. Οι εγγραφές των μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης που διεξάγονται αρχές Ιανουαρίου γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές, με βάση τον περί εκπαιδευτικών περιφερειών νόμο, πρέπει να εγγράφονται στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Μαθητές από άλλες οδούς, στις περιπτώσεις των σχολείων πόλεων/δήμων/μεγάλων κοινοτήτων, και από άλλες κοινότητες στις περιπτώσεις των περιφερειακών σχολείων, μπορούν να εγγραφούν σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, νοουμένου ότι εξασφαλίσουν μετεγγραφή από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και αφού εγγραφούν αρχικά στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Σχετικό έντυπο για αίτηση μετεγγραφής (ΥΠΠ 33) υπάρχει στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης (Έντυπα).

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδιών προδημοτικής ηλικίας μπορούν να εγγράφονται σε νηπιαγωγείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής, νοουμένου ότι στο Δημοτικό Σχολείο που συστεγάζεται ή γειτνιάζει με το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο φοιτά μεγαλύτερος/η αδερφός/ή (στις τάξεις Α΄- Ε΄ κατά τη σχολική χρονιά της εγγραφής). Το ίδιο ισχύει για τους μαθητές Α΄ τάξης, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, νοουμένου ότι στο σχολείο που επιθυμούν να εγγραφούν φοιτά μεγαλύτερος/η αδερφός/ή (στις τάξεις Α΄- Ε΄ κατά τη σχολική χρονιά της εγγραφής).

Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες αναρτώνται με δύο τρόπους: κατά σχολείο για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και κατά οδό για διευκόλυνση των γονέων. Για κάθε σχολείο της πόλης/δήμου/μεγάλης κοινότητας καταγράφονται οι οδοί από τις οποίες μπορεί να προέρχονται οι μαθητές του και για κάθε περιφερειακό σχολείο καταγράφονται οι κοινότητες από τις οποίες μπορεί να προέρχονται οι μαθητές του. Σε περιπτώσεις όπου γονείς δεν βρίσκουν σε κανένα σχολείο την οδό τους ή έχουν κάποια άλλη απορία, καλούνται να επικοινωνούν με την οικεία Σχολική Εφορεία για να τους βοηθήσει.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να καθορίζει τις εκπαιδευτικές περιφέρειες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς, αλλά και να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τον αριθμό μαθητών στις διάφορες σχολικές μονάδες, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές περιφέρειες αναθεωρούνται όταν ανεγείρονται νέες σχολικές μονάδες ή αναστέλλεται η λειτουργία σχολείων ή και όταν, για διάφορους λόγους, απαιτείται να γίνει, με στόχο πάντοτε την ομαλή λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού