ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Παραπομπή παιδιού στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για αξιολόγηση των αναγκών του

Παραπομπή και Αξιολόγηση
  • Οι γονείς/κηδεμόνες ενός παιδιού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μπορεί να γνωστοποιήσει στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) ότι αυτό πιθανόν να παρουσιάζει ειδικές ανάγκες, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο.

  • Η ΕΕΕΑΕ συγκροτεί πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης και ενημερώνει γραπτώς τους γονείς/κηδεμόνες, γνωστοποιώντας τους, παράλληλα, το δικαίωμα να παρίστανται κατά την αξιολόγηση του παιδιού μόνοι ή με ειδικό της δικής τους επιλογής.

  • Με βάση την αξιολόγηση του παιδιού, η ΕΕΕΑΕ μπορεί να αποφασίσει τα πιο κάτω:
    1. το εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησής του (συνηθισμένη τάξη δημόσιου σχολείου, ειδική μονάδα στο δημόσιο σχολείο, ειδικό σχολείο, κατ’ οίκον εκπαίδευση)
    2. την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής ή θεραπευτικής βοήθειας, εξειδικευμένου εξοπλισμού, δωρεάν μεταφοράς, βοηθητικού προσωπικού
    3. τη δημιουργία κτιριακής ή άλλης υποδομής στη σχολική μονάδα όπου φοιτά το παιδί.

Ένσταση
Η ΕΕΕΑΕ γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στους γονείς/κηδεμόνες ενημερώνοντάς τους, ταυτόχρονα, για το δικαίωμα για υποβολή ένστασης. Σε τέτοια περίπτωση, η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και η ΕΕΕΑΕ, αφού επανεξετάσει το θέμα, γνωστοποιεί στους γονείς/κηδεμόνες την τελική της απόφαση.

Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες διαφωνούν εκ νέου με την τελική απόφαση της ΕΕΕΑΕ, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕΕΑΕ, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1434, Λευκωσία) εντός 30 ημερών, υποβάλλοντας γραπτή ένσταση κατά της απόφασης της ΕΕΕΑΕ.

Η ΚΕΕΑΕ εξετάζει την ένσταση εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της. Κατά την εξέταση της ένστασης, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν για ακρόαση και να συνοδεύονται, εάν το επιθυμούν, από ειδικό επιστήμονα της επιλογής τους. Η απόφαση της ΚΕΕΑΕ γνωστοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες και κοινοποιείται στην ΕΕΕΑΕ.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού