ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Πρόσληψης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2014, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) είναι το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού, με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή άλλης στήριξης για ικανοποίηση των αναγκών του.

Στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας, η ΕΕΕΑΕ αποφασίζει, ανάμεσα σε άλλα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του παιδιού από βοηθητικό προσωπικό (σχολικό βοηθό/συνοδό).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την ΕΕΕΑΕ και νοουμένου ότι το παιδί φοιτά σε δημόσιο σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) ενημερώνει τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Η ανάθεση ευθύνης εργοδότησης του εν λόγω προσωπικού έχει ανατεθεί στις Σχολικές Εφορείες μετά σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2014.

Η Επιτροπή Πρόσληψης είναι επταμελής και αποτελείται από τους πιο κάτω:
  • Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του
  • Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας
  • Διευθυντή/ντρια του σχολείου *
  • Εκπαιδευτικό τάξης/ειδικής μονάδας/Συμβουλευτικής *
  • Συνδετικό/ή Λειτουργό ή άλλο εκπρόσωπο του Υ.Π.Π.
  • Γονέα ή εκπρόσωπο των οικογενειών των παιδιών που θα εξυπηρετούνται.
* Mία ψήφος

Όταν η θέση δημιουργείται για πρώτη φορά, προκηρύσσεται στον ημερήσιο τύπο. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα (απόφοιτοι λυκείου ή έχοντες πενταετή πείρα σε ανάλογη θέση) περνούν από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Η Επιτροπή Πρόσληψης, αφού συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων, τη σχετική τους πείρα και τα όσα εξέθεσαν στη συνέντευξή τους, προχωρεί στην επιλογή του καταλληλότερου ατόμου.

Σε περίπτωση που η θέση υπήρχε και την προηγούμενη σχολική χρονιά, το Υ.Π.Π. ενημερώνει με επιστολή του την επηρεαζόμενη Σχολική Εφορεία. Συγκαλείται η Επιτροπή Πρόσληψης, η οποία αξιολογεί το έργο του σχολικού βοηθού/συνοδού και αν η εν λόγω Επιτροπή κρίνει ότι ο σχολικός βοηθός/συνοδός ασκούσε άριστα τα καθήκοντά του, τότε επαναπροσλαμβάνεται. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο σχολικός βοηθός/συνοδός δεν ασκούσε με επάρκεια τα καθήκοντά του, έχει το δικαίωμα να προκηρύξει ξανά τη θέση.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί ο τερματισμός απασχόλησης του σχολικού βοηθού/συνοδού είτε (α) γιατί η ανάγκη παρουσίας σχολικού βοηθού/συνοδού έχει εκλείψει είτε (β) γιατί ο σχολικός βοηθός/συνοδός σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πρόσληψης δεν εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Όταν ο σχολικός βοηθός/συνοδός με δική του πρωτοβουλία προτίθεται να παραιτηθεί, υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση τουλάχιστο δεκαπέντε ημερών.

Υπογραμμίζεται ότι το συμβόλαιο του κάθε σχολικού βοηθού/συνοδού ξεκινά την πρώτη ημέρα φοίτησης των παιδιών στο σχολείο και τελειώνει την τελευταία ημέρα φοίτησής τους.

Σχετική με τη διαδικασία πρόσληψης σχολικού βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αρ. φακ. 7.16.22 και ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2009 και η προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2014.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού