ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Υποβολή γραπτού αιτήματος από γονείς/κηδεμόνες για λήψη αντιγράφων από τους προσωπικούς φακέλους των παιδιών τους, που διατηρούνται σε εμπιστευτικό αρχείο, στα Γραφεία της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

  • Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους προσωπικούς φακέλους των παιδιών τους, που διατηρούνται σε εμπιστευτικό αρχείο στα Γραφεία της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) και λήψης αντιγράφου.

  • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν είτε να επισκέπτονται την οικεία ΕΕΕΑΕ (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου, Πάφου), είτε να υποβάλλουν γραπτώς το σχετικό αίτημά τους προς τον αρμόδιο Διοικητικό Λειτουργό της ΕΕΕΑΕ, για πρόσβαση και λήψη αντιγράφων.

  • Ο αρμόδιος Διοικητικός Λειτουργός, σε εύλογο χρόνο, καλεί τους γονείς/κηδεμόνες να επισκεφθούν σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα τα γραφεία της ΕΕΕΑΕ για να υποδείξουν τα έγγραφα για τα οποία επιθυμούν να έχουν αντίγραφα.

  • Οι γονείς/κηδεμόνες, αφού καταβάλουν το ποσό των €17, λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων που αφορούν τα παιδιά τους, δεδομένου ότι διαγράφονται τα στοιχεία τρίτων προσώπων.

  • Τα αντίγραφα των εγγράφων, ανάλογα με τον αριθμό τους, είτε φωτοτυπούνται και παραδίδονται άμεσα, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού