ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών (άτομα που επιθυμούν να διδάξουν) στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Η Υπηρεσία Επιμορφωτικών Κέντρων ετοιμάζει αρχικά προκήρυξη για αγορά υπηρεσιών από άτομα που επιθυμούν να διδάξουν στα Επιμορφωτικά Κέντρα (εκπαιδευτές). Με βάση τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης, γίνεται η μοριοδότηση και ο καταρτισμός Μητρώου/Καταλόγου των υποψήφιων εκπαιδευτών.

Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων, την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση με βάση την προκήρυξη και την καθορισθείσα περίοδο υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος. Με τη λήξη της περιόδου αιτήσεων, ανοίγονται και σφραγίζονται όλες οι αιτήσεις και παίρνουν μοναδικό αύξοντα αριθμό από εκπροσώπους του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ακολουθεί η ψηφιοποίηση όλων των αιτήσεων και η μοριοδότηση με βάση τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης και καταρτίζονται τα Μητρώα/Κατάλογοι, τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι. Η ανάρτηση γίνεται ανά Επαρχία και Θέμα και δημοσιοποιούνται η ταυτότητα και τα μόρια με σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων.

Ειδοποιούνται, τηλεφωνικώς ή με τηλεφωνικό μήνυμα, με βάση τις ανάγκες και τη σειρά/θέση τους στον κατάλογο όλοι οι εκπαιδευτές που θα αναλάβουν τις ομάδες. Καλούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γίνεται η κατανομή των ομάδων, υπογράφουν το συμβόλαιό τους και τους παραδίδονται σε έντυπη μορφή όλες οι ομάδες που θα αναλάβουν μαζί με τα στοιχεία των μελών.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού