ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Λειτουργίας Επιμορφωτικών Κέντρων

Η Υπηρεσία Επιμορφωτικών Κέντρων ετοιμάζει λεπτομερή προγράμματα με τα θέματα που προσφέρει ανά επαρχία, τα οποία αναρτώνται την 1η εβδομάδα του Σεπτέμβρη στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων. Παράλληλα, ορίζεται η περίοδος εγγραφών (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου μέχρι 2η εβδομάδα Οκτωβρίου) για τους ενδιαφερομένους, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας, στην οποία δηλώνουν τις επιλογές τους. Με το τέλος της περιόδου των εγγραφών, η Υπηρεσία Διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας, παραδίδει στην Υπηρεσία Επιμορφωτικών Κέντρων, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις δηλώσεις ομαδοποιημένες ανά Επαρχία, Κέντρο, Θέμα, Ημέρα και Ώρα, όπως επίσης και όλες τις δηλώσεις σε μορφή excel.

Τα Επαρχιακά Γραφεία Επιμορφωτικών συγκεντρώνουν όλες τις αιτήσεις και δημιουργούν τις ομάδες. Στη συνέχεια, κατανέμουν τις ομάδες στους Εκπαιδευτές και ενημερώνουν τους Τοπικούς Υπεύθυνους. Τόσο οι Εκπαιδευτές όσο και οι Τοπικοί Υπεύθυνοι προσλαμβάνονται/ διορίζονται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και υπογράφουν συμβόλαια/συμφωνίες.

Ο κάθε Εκπαιδευτής παραλαμβάνει, σε έντυπη μορφή, τις ομάδες του με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ενδιαφερομένων. Επικοινωνεί τηλεφωνικώς με όλους τους ενδιαφερομένους και τους ενημερώνει για το χώρο, την ημέρα και την ώρα της πρώτης τους συνάντησης.

Ο Τοπικός Υπεύθυνος παρευρίσκεται στην πρώτη συνάντηση κάθε ομάδας και διασφαλίζει τον χώρο και όλα τα προαπαιτούμενα διαδικαστικά για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος (παραδίδει κλειδιά και κωδικούς συναγερμού, μεριμνά για τον φωτισμό του χώρου για πρόσβαση στις τουαλέτες κ.ά.). Σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτή, αφού οριστικοποιηθούν οι συμμετέχοντες, φροντίζουν για την είσπραξη των εγκεκριμένων τελών. Ο Τοπικός Υπεύθυνος φροντίζει να καταθέτει τα λεφτά σε ειδικό λογαριασμό και να προσκομίζει τις αποδείξεις στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η περίοδος λειτουργίας των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Μαΐου. Τα μαθήματα προσφέρονται σε 24 συναντήσεις των 90 λεπτών ή 48 συναντήσεις των 45 λεπτών.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού