ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Eπικοινωνία


Ταχυδρομική Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης:
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου,
Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 800651/652
Τηλεoμοιότυπο: 22428273
Ηλ. Ταχυδρομείo: circulartech@schools.ac.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού