ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατάλογοι Σχολείων

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού