ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σχολική Χρονιά 2017-2018Από τη σχολική χρονιά 2017 – 2018, στο πλαίσιο της πολιτικής για λειτουργία των σχολικών μονάδων περισσότερο αυτόνομα, υπεύθυνα και δημοκρατικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από τα σχολεία, δεν θα ακολουθηθεί η μέχρι τώρα πολιτική, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) έθετε μια σειρά από στόχους, τους «Στόχους της Σχολικής Χρονιάς», ζητώντας από τις σχολικές μονάδες την προώθηση ενεργειών και δραστηριοτήτων για την επίτευξή τους.

Από φέτος, κάθε σχολείο καλείται να καθορίσει τους δικούς του υπό έμφαση στόχους, οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γενικότερα της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο πάντα των πολιτικών του Υ.Π.Π. Ειδικότερα, με τους υπό έμφαση στόχους του κάθε σχολείου, θα επιδιώκεται, διαχρονικά, η μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στα αναλυτικά προγράμματα, μέσω ποιοτικής διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μάθηση και την περαιτέρω ανέλιξη των μαθητών. Παράλληλα, ο διαχρονικός στόχος «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ», όπως αναλύεται στην εγκύκλιο της 31ης Αυγούστου 2016, σε καμία περίπτωση δεν θα παραμεριστεί ή υποβαθμιστεί.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων από το σχολείο θα το βοηθήσει να στηρίξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του και να αναβαθμίσει το σχολικό του περιβάλλον, να βελτιώσει τη δική του καθημερινότητα και κυρίως την καθημερινότητα των μαθητών και εκπαιδευτικών του. Με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων της περιβάλλουσας κοινότητας, μέσα από εμφάσεις που θα καθορίσουν και μέσα από δράσεις που θα οργανώσουν οι ίδιοι, θα συμβάλουν στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, του σχολικού κλίματος και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Έχοντας ως βάση τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η προαγωγή ομαδικού πνεύματος, υπευθυνότητας, δημοκρατικού ήθους, ιστορικής ταυτότητας αλλά και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται όπως κάθε σχολείο προχωρήσει στην ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, βασικό μέρος του οποίου θα είναι και το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης. Το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας αναπτύσσεται με στόχο να αποφορτιστεί η εργασία των σχολείων και να οργανωθεί καλύτερα η προσπάθεια του σχολείου για βελτίωση. Η οργάνωση αυτή θα συμβάλει, ώστε τα σχολεία να ακολουθήσουν εφικτά, σταθερά βήματα, με σκοπό την προώθηση του κυρίαρχου θέματος που απασχολεί τη σχολική μονάδα. Είναι κατανοητό ότι το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης δεν αποτελεί μια επιπλέον δραστηριότητα/εργασία, την οποία θα πρέπει να αναπτύξει το σχολείο, αλλά είναι ένας τρόπος οργάνωσης της σχολικής μονάδας που υλοποιεί μιαν εξελικτική διαδικασία αποφάσεων, δράσης, μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης. Δηλαδή, κάθε σχολική μονάδα ετοιμάζει ένα μόνο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης για σκοπούς απλοποίησης, αλλά και εστίασης στις πραγματικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών, του σχολείου και των εκπαιδευτικών.
Ως μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης ενός σχολείου, ειδικότερα, είναι ένα πλάνο που οργανώνει όλες τις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που προγραμματίζονται, πάντοτε στη βάση του θέματος που έχει τεθεί ως προτεραιότητα για το συγκεκριμένο σχολείο, μετά από διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών του. Οι δράσεις που σημειώνονται στο Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης διασυνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο που υλοποιείται στο σχολείο και το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσής του. Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης θα δοθούν σε άλλη, ειδική για το θέμα εγκύκλιο.

Για την εκπόνηση και υλοποίηση του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, είναι απαραίτητη η στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων του σχολείου (μαθητές, διευθυντική ομάδα σχολείου και εκπαιδευτικοί, γονείς και επιθεωρητές). Αυτή η συνεργασία θα ισχύει σε όλα τα στάδια. Στο πλαίσιο της στήριξης των σχολικών μονάδων, επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α η περιγραφή μιας ενδεικτικής διαδικασίας εκπόνησης και υλοποίησης του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης. Τονίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υιοθέτηση αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας, αφού η κάθε σχολική μονάδα, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της αυτονομίας, έχει την ευχέρεια να υιοθετήσει τη δική της διαδικασία.

Η κάθε σχολική μονάδα αναμένεται ότι θα συνεργάζεται στενά με όσους μπορούν να τη στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια, όπως είναι οι οικείοι επιθεωρητές, οι σύμβουλοι των διάφορων μαθημάτων, οι λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή/και άλλοι ειδικοί. Επομένως, το κάθε σχολείο έχει την ευχέρεια να ζητήσει στήριξη, όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π., μέσω των οικείων επιθεωρητών, θα στηρίζουν, ειδικά φέτος που είναι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της νέας αυτής πολιτικής, την προσπάθεια του κάθε σχολείου για σχεδιασμό, υλοποίηση και εκτίμηση της προόδου από την εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσής του. Επίσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης (epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy) θα στηρίζει και θα καθοδηγεί τα σχολεία να στοχαστούν και να αποφασίσουν για τα στοιχεία με τα οποία θα αναπτύξουν και συμπληρώσουν το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την καταχώριση του Σχεδίου υπάρχουν στον αναλυτικό Οδηγό καταχώρισης στοιχείων στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης.

Εκφράζεται η βεβαιότητα ότι τα σχολεία θα προσεγγίσουν θετικά τη νέα προσπάθεια αναφορικά με τους στόχους της σχολικής χρονιάς 2017-18, γιατί αυτά θα καθορίζουν και θα υλοποιούν στόχους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, τονίζεται εμφαντικά ότι το Υπουργείο θα στηρίζει στενά τα σχολεία σε αυτή τους την προσπάθεια.


Θέμα Αρχείο
Στόχοι υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2017 - 2018
Παράρτημα Α: Προτεινόμενη Διαδικασία Ανάπτυξης και Εφαρμογής του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας
Παράρτημα Β: Πίνακας Προτεινόμενης Διαδικασίας Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας
Παράρτημα Γ: Έντυπο Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού