Υπηρεσία Εξετάσεων  
Στατιστικά Παγκύπριων Εξετάσεων
Α. Εξεταζόμενα μαθήματα
Αριθμός υποψηφίων, μέσος όρος και τυπική απόκλιση ανά μάθημα
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Β. Επιλογές τμημάτων για Κύπρο και Ελλάδα
Χώρα Αριθμός υποψηφίων που έχουν επιλέξει το τμήμα σαν πρώτη επιλογή
Κύπρος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ελλάδα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Χώρα Αριθμός υποψηφίων που έχουν επιλέξει το τμήμα σε οποιαδήποτε σειρά
Κύπρος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Γ. Κατανομή τμημάτων για Κύπρο και Ελλάδα
Χώρα Αριθμός επιτυχόντων, μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ανά σχολή
(Α' κατανομή)
Κύπρος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ελλάδα 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δ. Κατανομή τμημάτων για Ομογενείς
Αριθμός επιτυχόντων, μέγιστη και ελάχιστη βαθμολογία ανά σχολή
2008 2009 2010

Yπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού