Αποστολή - Όραμα - Αξίες - Στρατηγικές ΕπιδιώξειςΑποστολή

Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Όραμα

Η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας, του αθλητισμού και της ενδυνάμωσης της νεολαίας.

Αξίες

 1. Ακεραιότητα και σεβασμός: Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, εκτίμηση, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και διακριτικότητα.
 2. Ομαδικότητα: Προώθηση ομαδικού πνεύματος εργασίας και συλλογικότητας για την επίτευξη κοινών στόχων.
 3. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: Το εκπαιδευτικό σύστημα να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για ικανοποίηση των διαφοροποιημένων αναγκών των εκπαιδευομένων.
 4. Λογοδοσία: Έμφαση στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε ερευνητικά δεδομένα, επιδιώκοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
 5. Ενεργός πολιτότητα: Ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και πολιτισμική μας ταυτότητα.
 6. Αποτελεσματική επικοινωνία: Απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.
 7. Εξυπηρέτηση κοινωνικού συνόλου: Δημιουργία θετικών εμπειριών για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τις οικογένειές τους, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.


Στρατηγικές Επιδιώξεις

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), για την τριετία 2024-2026, καθορίζονται ως ακολούθως:

 1. Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών.
 2. Καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων και ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, με στόχο την ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
 3. Ενίσχυση ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, με στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στις ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση.
 4. Ενσωμάτωση και αξιοποίηση τεχνολογίας στις σχολικές μονάδες και στη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος.
 5. Ενδυνάμωση και συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.
 6. Αναδιάρθρωση πόρων για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης.
 7. Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης μαθητών/ριών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.
 8. Καλύτερη διασύνδεση αναλυτικών προγραμμάτων με προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και με την αγορά εργασίας.
 9. Διεθνοποίηση και ενίσχυση ανώτερης εκπαίδευσης, ώστε η χώρα να καταστεί περιφερειακό ακαδημαϊκό και ερευνητικό κέντρο.
 10. Ενίσχυση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 11. Υιοθέτηση αποτελεσματικού συστήματος συντονισμού και παρακολούθησης των εκπαιδευτικών πολιτικών.
 12. Ανάπτυξη του αθλητισμού και υποστήριξη δράσεων για τη νεολαία.

Χρήσιμα Έγγραφα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οργανόγραμμα Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 05/07/2023
Στρατηγικό Σχέδιο Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 2024-2026 21/12/2023
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 2023-2024 21/12/2023


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας