ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)Εγγραφές

Οι εγγραφές στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ξεκινούν από τον Ιούνιο και συνεχίζονται μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στα πιο πάνω προγράμματα είναι η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας