ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Αλλαγή Κατεύθυνσης Σπουδών ή/και Μαθήματος/μαθημάτων

 • Μαθητής/μαθήτρια της Α' τάξης Τεχνικής Σχολής δύναται να αλλάξει Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού ή κλάδο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς, νοουμένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων στο σχολείο το οποίο φοιτά.
 • Μαθητές/μαθήτριες της Α' τάξης Λυκείου μπορούν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αίτηση τους στον Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κλάδο Τεχνικής Σχολής, χωρίς κατατακτήρια εξέταση. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, νοουμένου ότι αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων.
 • Μαθητές/μαθήτριες της Β' τάξης Τεχνικής Σχολής μπορούν να υποβάλουν στον Διευθυντή του σχολείου αίτηση για εγγραφή σε άλλη ειδικότητα στον ίδιο κλάδο και κατεύθυνση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, αν κατά την κρίση του Διευθυντή υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη δικαιολογούν και η αποδοχή της δεν δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο. Σε περίπτωση απόρριψης από τον Διευθυντή του σχολείου αίτησης που υποβάλλεται, ο/η επηρεαζόμενος/η μαθητής/μαθήτρια έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου το αίτημα στο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η απόφαση του Διευθυντή του σχολείου και του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, γνωστοποιούνται στον/στην ενδιαφερόμενο/η το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 • Μαθητές που ακολουθούν θεωρητική κατεύθυνση σε Τεχνική Σχολή και παραμένουν στάσιμοι στη Β' τάξη δύνανται να αλλάξουν ειδικότητα ή και κατεύθυνση στον ίδιο κλάδο που ακολουθούν, χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις,
 • Μαθητές που ακολουθούν πρακτική κατεύθυνση σε Τεχνική Σχολή και παραμένουν στάσιμοι στη Β' τάξη δύνανται να αλλάξουν ειδικότητα και κατεύθυνση στον ίδιο κλάδο, μετά από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα της Α' τάξης, πλην των Νέων Ελληνικών, του κλάδου και της κατεύθυνσης που προτίθενται να ακολουθήσουν,
 • Μαθητές που προάγονται από τη Β' στην Γ' τάξη Τεχνικής Σχολής μπορούν να αλλάξουν ειδικότητα στον ίδιο κλάδο κατεύθυνσης, ύστερα από κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα της Β' τάξης της ειδικότητας που προτίθενται να ακολουθήσουν, νοουμένου ότι αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων? η κατατακτήρια εξέταση για τα τεχνολογικά μαθήματα είναι μόνο γραπτή, ενώ για τα εργαστηριακά μαθήματα γίνεται μόνο πρακτική εξέταση
 • Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής και ακολουθούν κλάδους θεωρητικής κατεύθυνσης μπορούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη σε ειδικότητα του ίδιου κλάδου της πρακτικής κατεύθυνσης, χωρίς κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις
 • Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής και ακολουθούν κλάδους θεωρητικής κατεύθυνσης μπορούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη σε ειδικότητα άλλου κλάδου θεωρητικής ή πρακτικής κατεύθυνσης, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα της Α' τάξης του κλάδου που προτίθενται να ακολουθήσουν, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στα επηρεαζόμενα σχολεία? η κατατακτήρια εξέταση για τα τεχνολογικά μαθήματα είναι μόνο γραπτή ενώ για τα εργαστηριακά γίνεται μόνο πρακτική εξέταση,
 • Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής και ακολουθούν κλάδους πρακτικής κατεύθυνσης μπορούν, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη σε ειδικότητα του ίδιου κλάδου θεωρητικής κατεύθυνσης, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε κατατακτήρια εξέταση στη Φυσική και στα Μαθηματικά της Α' τάξης της θεωρητικής κατεύθυνσης και εφόσον αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων,
 • Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής και ακολουθούν κλάδους πρακτικής κατεύθυνσης μπορούν, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη σε ειδικότητα άλλου κλάδου θεωρητικής κατεύθυνσης, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε κατατακτήρια εξέταση στη Φυσική, στα Μαθηματικά και στα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα της Α' τάξης του κλάδου που προτίθενται να ακολουθήσουν και εφόσον αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων,
 • Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής και ακολουθούν κλάδους πρακτικής κατεύθυνσης μπορούν, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη σε ειδικότητα άλλου κλάδου πρακτικής κατεύθυνσης, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις στα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου που προτίθενται να ακολουθήσουν και εφόσον αυτό δεν δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας