ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εγγραφές/Mετεγγραφές
Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές διέπονται από τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 (Κ.Δ.Π 60/2017).

Οι κανονισμοί εγγράφων/μετεγγραφών βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Tα έντυπα που χρησιμοποιούνται κατά την εγγραφή/μετεγγραφή μαθητών/μαθητριών βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Εντύπων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το έντυπο «Αίτηση Για Εγγραφή/Μετεγγραφή Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης» είναι διαθέσιμο στα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης της κάθε επαρχίας ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα/αποδεικτικά στοιχεία.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας