ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Κατευθύνσεις

Γενικές Πληροφορίες

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια.

Στην Α’ τάξη οι μαθητές/μαθήτριες, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, επιλέγουν κλάδο και ειδικότητα, την οποία συνεχίζουν μέχρι και την Γ’ τάξη.

Τα προγράμματα των δύο κατευθύνσεων στοχεύουν, μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής εξάσκησης, στην προετοιμασία μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε να είναι ικανοί/ές μετά την αποφοίτησή τους να:

  • Εργοδοτηθούν στη βιομηχανία με πολύ καλούς όρους εργοδότησης
  • Συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Κατά την εγγραφή τους στην Α' τάξη στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι μαθητές/ριες επιλέγουν την κατεύθυνση, τον κλάδο και την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

Αυτό έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • Επικεντρώνονται στα βασικά θέματα του κλάδου και της ειδικότητας που επέλεξαν, με αποτέλεσμα να μπορούν να συνδέσουν τις βασικές γνώσεις του κλάδου με τα θέματα της ειδικότητας
  • Μέσα από την τριετή τριβή με τα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου και της ειδικότητας, οι μαθητές/μαθήτριες είναι σε θέση να αναπτύξουν περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία και την εφαρμογή των μαθημάτων Γενικής Εκπαίδευσης (π.χ. Μαθηματικά και Φυσική), τα οποία με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι προσαρμοσμένα με παραδείγματα και ασκήσεις που αφορούν τον κλάδο και την ειδικότητά τους.

Ως αποτέλεσμα, τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ευρύ υπόβαθρο, το οποίο τους βοηθά να επιτύχουν στις εξετάσεις πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να έχουν πιο ομαλή προσαρμογή και καλύτερη επίδοση στο πρόγραμμα σπουδών που επιλέγουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  • Η έγκαιρη επιλογή ειδικότητας από το Α’ έτος δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να τη γνωρίσουν και να βεβαιωθούν ότι ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις ικανότητές τους, καθώς με βάση την επιλογή τους αυτή κτίζουν τη μελλοντική επαγγελματική τους καριέρα
  • Η πρακτική εξάσκηση δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/μαθήτριες να έχουν καλύτερη αντίληψη της βιομηχανίας και της ειδικότητας την οποία επέλεξαν.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας