ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Γενικές Πληροφορίες

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)
Το Σύστημα Μαθητείας απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 14 μέχρι 18 ετών. Βασικός στόχος του Συστήματος Μαθητείας είναι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση και να βοηθήσει τους/τις νέους/νέες με?
  1. τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ακμάσουν στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας και κοινωνίας,
  2. προσφορά εναλλακτικών τρόπων μάθησης,
  3. ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων ή επαγγελματικών δεξιοτήτων,
  4. συνέχιση της φοίτηση τους σε επιλογές που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα ή της απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας,

Το ΣΜΕΕΚ αποτελείται από δυο βασικά επίπεδα:
  • Προπαρασκευαστική Μαθητεία (ΠΜ)
  • Κεντρικό Κορμό Μαθητείας (ΚΚΜ)

Η ΠΜ έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε νέους/νέες, οι οποίοι/οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει το Γυμνάσιο, να επανενταχθούν στην εκπαίδευση. Η ΠΜ έχει διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. Ο/η απόφοιτος/απόφοιτη της ΠΜ έχει τη δυνατότητα είτε:

Α) να εισαχθεί στον ΚΚΜ εξασφαλίζοντας πιστοποιητικό αντίστοιχο με το επίπεδο 2 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF),

Β) να επανενταχθεί στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης (νοουμένου ότι επιτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις της Γ' Τάξης Γυμνασίου του ΥΠΑΝ. Ισχύει μόνο για μαθητές/μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Α’ και Β’ τάξη και έχουν εγγραφεί όμως, δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ' τάξη Γυμνασίου.

Ο ΚΚΜ παρέχει στους/στις νέους/νέες τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων, αφού συμπεριλαμβάνει τόσο εκπαιδευτική όσο και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Η διάρκεια του ΚΚΜ είναι 3 χρόνια.

Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση πραγματοποιείται τρεις μέρες την εβδομάδα και η εκπαίδευση στο σχολείο δύο μέρες την εβδομάδα. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι/απόφοιτες του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Στόχοι:
Οι κύριες στρατηγικές στοχεύσεις του ΣΜΕΕΚ είναι:
  • Η προσφορά σε άτομα που εγκαταλείπουν το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς βασικές μαθησιακές ικανότητες ή επαγγελματικές δεξιότητες εναλλακτικών τρόπων μάθησης, ώστε αυτά να καθίστανται ικανά για περαιτέρω μάθηση ή/και απασχόληση, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Η διασφάλιση της κινητικότητας των νέων μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, μαθητείας και απασχόλησης χωρίς αδιέξοδα και αποκλεισμούς.
  • Η βελτίωση της προσφοράς εργασίας νέων ανθρώπων με επαρκή και πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας.

Ενημερωτικό Υλικό

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνο: 22800651
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circulartech@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας