ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)Κεντρικός Κορμός Μαθητείας (ΚΚΜ)

Ο ΚΚΜ είναι ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διακριτή διαδρομή παράλληλα με τη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση. Απευθύνεται σε νέους/νέες που στο στάδιο εγγραφής είναι ηλικίας 15-18 χρόνων και ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις γυμνασιακές σπουδές ή
  2. συμπλήρωσαν με επιτυχία την Προπαρασκευαστική Μαθητεία ή
  3. διέκοψαν τη φοίτηση στο Λύκειο ή σε Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στους/Στις νέους/νέες παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Στον ΚΚΜ συνδυάζονται η μάθηση με την εργασία, και επιτρέπουν στους/στις νέους/νέες να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών/εργοδοτριών . Η εγγενής αυτή συνάφεια με την αγορά εργασίας καθιστά τις θέσεις μαθητείας επωφελείς τόσο για τους/τις νέους/νέες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Οι μαθητευόμενοι/μαθητευόμενες συχνά παραμένουν στην επιχείρηση όπου ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους ή βελτιώνουν τις πιθανότητες εξεύρεσης μιας θέσης εργασίας που ανταποκρίνεται στα προσόντα τους, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ειδικευμένους/ειδικευμένες εργαζόμενους/εργαζόμενες.

Η διάρκεια της μαθητείας στο επίπεδο αυτό είναι τρία χρόνια και περιλαμβάνει σχολική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Το Πιστοποιητικό Μαθητείας που εξασφαλίζουν οι απόφοιτοι του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας βρίσκεται στο επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού (EQF) και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF).

Οι απόφοιτοι/απόφοιτες του ΚΚΜ έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στις Εσπερινές Τεχνικές Σχολές για απόκτηση απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης. Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο χρόνια, εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου, πετύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις και ακολουθήσουν τον ίδιο κλάδο που φοίτησαν στη Μαθητεία.

Ο ΚΚΜ λειτουργεί στις Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας