ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Ειδική Εκπαίδευση

Γενικές Πληροφορίες
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία για ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην εκπαίδευση, παρέχοντας υπηρεσίες και προγράμματα, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται στους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2020.

Στα προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να ενταχθούν παιδιά, μετά από απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.). Η Επαρχιακή Επιτροπή εξετάζει κάθε περίπτωση παιδιού που παραπέμπεται κοντά της και αφού αξιολογήσει τις ανάγκες του, αποφασίζει το πλαίσιο στο οποίο θα φοιτήσει, καθώς και τις διευκολύνσεις και παροχές που θα λαμβάνει. Η απόφαση κοινοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εφαρμογή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο/η οικείος/α Συνδετικός/ή Λειτουργός του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί, ο/η οποίος/α αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ γονέων/κηδεμόνων, σχολείου και Υ.Π.Α.Ν. Σε περίπτωση που οι γονείς εξακολουθούν να διαφωνούν με την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Α.Ε., μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το πλαίσιο φοίτησης στο οποίο μπορεί να ενταχθεί ένα παιδί με ειδικές ανάγκες είναι: α) στη γενική τάξη με στήριξη, β) στις Ειδικές Μονάδες και γ) στα Ειδικά Σχολεία. Στις Ειδικές Μονάδες φοιτούν όσα παιδιά δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής τάξης. Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των λειτουργικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων. Στα Ειδικά Σχολεία εντάσσονται παιδιά με σοβαρότερες δυσκολίες, όπου παρέχονται και θεραπείες.

Το Υ.Π.Α.Ν., πέρα από τις βασικές παροχές που προσφέρει στα παιδιά, όπως είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η λογοθεραπεία, ο καταρτισμός του εξατομικευμένου προγράμματος, οι ειδικές διευκολύνσεις και ο ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός, εφαρμόζει δράσεις και υιοθετεί ενταξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες διέπονται από τις αξίες της ισότητας, της αναγνώρισης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας