ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Παραπομπή παιδιού στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) για αξιολόγηση των αναγκών του

Παραπομπή και Αξιολόγηση
Ο/η γονέας/κηδεμόνας παιδιού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε. κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται στην αντίληψή του/της ότι πιθανόν να παρουσιάζει ειδικές ανάγκες, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα προσαρμογής, για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία παρέμβασης στο σχολείο για χειρισμό παιδιού με πιθανές μαθησιακές, συναισθηματικές ή άλλες δυσκολίες στη Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση (Μηχανισμός Eντοπισμού και Στήριξης).

Η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. συγκροτεί πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης και ενημερώνει γραπτώς τους γονείς/κηδεμόνες, γνωστοποιώντας τους, παράλληλα, το δικαίωμα να παρίστανται στην αξιολόγηση του παιδιού μόνοι ή με ειδικό/ή επιστήμονα της δικής τους επιλογής.

Με βάση την αξιολόγηση του παιδιού, η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να αποφασίσει τα πιο κάτω:
  1. το εκπαιδευτικό πλαίσιο φοίτησης του παιδιού (γενική τάξη δημόσιου σχολείου, Ειδική Μονάδα, Ειδικό Σχολείο, κατ’ οίκον εκπαίδευση),
  2. την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής ή θεραπευτικής βοήθειας, εξειδικευμένου εξοπλισμού, δωρεάν μεταφοράς, βοηθητικού προσωπικού και
  3. τη δημιουργία κτηριακής ή άλλης υποδομής στη σχολική μονάδα, όπου φοιτά το παιδί.

Ένσταση
Η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στους γονείς/κηδεμόνες ενημερώνοντάς τους, ταυτόχρονα, για το δικαίωμά τους για υποβολή, σε περίπτωση διαφωνίας, γραπτών παραστάσεων. Σε τέτοια περίπτωση, η Ε.Ε.Ε.Α.Ε., αφού επανεξετάσει το θέμα, γνωστοποιεί στους γονείς/κηδεμόνες την τελική της απόφαση.

Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες διαφωνούν, εκ νέου, με την τελική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Α.Ε., έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.Α.Ε., Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434, Λευκωσία) εντός 30 ημερών, υποβάλλοντας γραπτή ένσταση κατά της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Α.Ε.

Η Κ.Ε.Ε.Α.Ε. εξετάζει την ένσταση εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της. Κατά την εξέταση της ένστασης, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν για ακρόαση και να συνοδεύονται, εάν το επιθυμούν, από ειδικό/ή επιστήμονα της επιλογής τους. Η απόφαση της Κ.Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποιείται στους γονείς/κηδεμόνες και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Α.Ε.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας