ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία επιλογής Eκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών (άτομα που επιθυμούν να διδάξουν) στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Η Υπηρεσία Επιμορφωτικών Κέντρων ετοιμάζει προκήρυξη για αγορά υπηρεσιών από άτομα που επιθυμούν να διδάξουν στα Επιμορφωτικά Κέντρα (Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες). Η προκήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες υποβάλλουν αίτηση με βάση την προκήρυξη και την καθορισθείσα περίοδο υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος. Με τη λήξη της περιόδου αιτήσεων και με βάση τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης, γίνεται μοριοδότηση και καταρτισμός Μητρώου/Καταλόγου των υποψήφιων Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών.

Τα Μητρώα/Κατάλογοι των υποψήφιων Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η ανάρτηση γίνεται ανά Επαρχία και Θέμα και δημοσιοποιούνται η ταυτότητα και τα μόρια με τη σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων.

Οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες οι οποίοι/ες πρόκειται να διδάξουν ειδοποιούνται τηλεφωνικώς ή με τηλεφωνικό μήνυμα, με βάση τις ανάγκες και τη σειρά/θέση τους στον κατάλογο. Καλούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, γίνεται η κατανομή των ομάδων, υπογράφουν το συμβόλαιό τους και τους παραδίδονται σε έντυπη μορφή όλες οι ομάδες που θα αναλάβουν μαζί με τα στοιχεία των Μελών.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας