ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Επιμορφωτικά Κέντρα

Γενικές Πληροφορίες

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο και απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους ηλικίας 15 ετών και άνω. Ο γενικός σκοπός των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.

Σημείο Επαφής
Τηλέφωνα: 22800878, 22800877
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: epimorfotika@schools.ac.cy


 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας