ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Ιδιωτική Εκπάιδευση

Γενικές πληροφορίες
Ο τομέας της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης αφορά όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, και τα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης λειτουργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμου του 2019.

Για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει Ιδιωτικό Σχολείο (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης), στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικών Σχολείων.

Η άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Μη πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ιδρύσει ιδιωτικό σχολείο, μετά την εξασφάλιση ειδικής αδείας χορηγουμένης από τον Υπουργό, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και τους καθορισμένους όρους.

Για την αίτηση Ίδρυσης και Λειτουργίας ενός Ιδιωτικού Σχολείου απαιτούνται:


  1. Επιλογή επωνυμίας και εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
  2. Προσκόμιση πιστοποιητικών καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
  3. Στοιχεία και πιστοποιητικά για τα προσόντα του Διδακτικού Προσωπικού
  4. Καθορισμός του Τύπου και του Επιπέδου του σχολείου και Πιστοποίηση Αναλυτικού Προγράμματος του Σχολείου και Μαθημάτων, καθώς και των διδακτικών βιβλίων.
  5. Έκδοση Οδηγού Σπουδών.
  6. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθορίζει η αρμόδια αρχή με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στην Κύπρο λειτουργούν 173 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, 31 Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και 38 Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία είναι τριών τύπων:

  • του ίδου τύπου με τα δημόσια σχολεία: Όσα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν χωρίς καμιά παρέκκλιση τα ισχύοντα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των υφιστάμενων τύπων δημόσιων σχολείων,
  • παρόμοιου τύπου με τα δημόσια σχολεία: όσα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τα κύρια μαθήματα του υφιστάμενου τύπου δημόσιων σχολείων, τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα σε ό,τι αφορά στον χρόνο και στην ύλη που προνοούνται για τα δημόσια σχολεία,
  • Διάφορου τύπου από τα δημόσια σχολεία: τα ιδιωτικά σχολεία που δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες και ακολουθούν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας.

Σημείο Επαφής:
Τηλέφωνο:22809512 / 22809500
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cyΥπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας