ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Διαδικασία Λειτουργίας Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης
Ορίζεται περίοδος εγγραφών για τους ενδιαφερόμενους μαθητές/ενήλικες (Μάιο-Ιούνιο ή και 1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου όταν αυτό κριθεί αναγκαίο), οι οποίες γίνονται με την φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου στο ΚΙΕ όπου επιθυμεί να παρακολουθήσει το μάθημα/τα μαθήματα.

Το κάθε ΚΙΕ ετοιμάζει πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία προσφέρονται και στα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά την περίοδο των εγγραφών, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη ζήτηση που παρατηρείται σε κάθε μάθημα. Κατά την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι (ενήλικες μαθητές ή γονείς/κηδεμόνες ανήλικων μαθητών), πρέπει να προσκομίσουν ταυτότητα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό μόνιμης ή και προσωρινής διαμονής τους στην Κύπρο και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αφορά αποδεικτικό στοιχείο για απαλλαγές διδάκτρων (π.χ. πενταμελείς/πολύτεκνες οικογένειες, λήπτες ΕΕΕ κ.λπ.). Κατάλογο με όλες τις απαλλαγές διδάκτρων που ισχύουν στα ΚΙΕ μπορείτε να βρείτε εδώ. Κατά την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν Ατομικό Δελτίο μαθητή/ενήλικα και να πληρώσουν το τέλος εγγραφής και πρώτης δόσης.

Με τη λήξη των εγγραφών, τα ΚΙΕ αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία των ΚΙΕ τα δεδομένα και βάσει του αριθμού των ενδιαφερομένων σε κάθε τμήμα δίνεται η σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή για την έγκριση λειτουργίας των τμημάτων στα κατά τόπους ΚΙΕ. Ο αριθμός των μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή: Για τις αστικές περιοχές ο ελάχιστος αριθμός ανά τμήμα είναι 12, για τις αγροτικές 10 και για τις απομακρυσμένες 5.

Μετά την έγκριση των τμημάτων, γίνεται ανάθεσή τους σε Εκπαιδευτές που βρίσκονται στο μητρώο Εκπαιδευτών ΚΙΕ, βάσει αυστηρών κριτηρίων και σειράς κατάταξης. Οι Εκπαιδευτές είναι πτυχιούχοι και ως επί το πλείστον πεπειραμένοι με πολύχρονη διδασκαλία στα ΚΙΕ. Η άσκηση των καθηκόντων τους ελέγχεται σε συστηματική βάση και τυγχάνουν κάθε χρόνο σχετικής επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικά θέματα.

Τα μαθήματα στα ΚΙΕ ξεκινούν κατά την περίοδο του Σεπτέμβρη, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, και ολοκληρώνονται περί τα τέλη Μαΐου όπου διεξάγονται οι τελικές ενιαίες εξετάσεις των ΚΙΕ. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων είναι 120 περίοδοι των 45 λεπτών (60 συναντήσεις των 90 λεπτών). Το κάθε μάθημα, διάρκειας 90 λεπτών, διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα, τις μέρες Δευτέρα και Πέμπτη ή Τρίτη και Παρασκευή, αναλόγως του προγράμματος, σε απογευματινό χρόνο (3:00-6:00 μ.μ. ως επί των πλείστον). Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνουν μαθήματα το απόγευμα της Τετάρτης ή το πρωινό του Σαββάτου.

Για να παρακαθήσει σε εξετάσεις ένας μαθητής, πρέπει να έχει πλήρη φοίτηση, δηλαδή οι απουσίες του να μην ξεπερνούν τις 20 (20 συναντήσεις των 90 λεπτών). Εξετάσεις διενεργούνται μόνο στα μαθήματα γλωσσών. Η σχολική χρονιά των ΚΙΕ διαχωρίζεται σε δύο τετράμηνα, όπως και στα δημόσια σχολεία πρωινής φοίτησης, και σε όλα τα μαθήματα δίνονται ενδεικτικά προόδου, στο τέλος κάθε τετραμήνου.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας