ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Δημοτική Εκπαίδευση

Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να οργανώνει, να εξασφαλίζει και να προσφέρει σε όλα τα παιδιά ευκαιρίες μάθησης, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο, όπως και πνευματικές δυνατότητες.

Επιδίωξη της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Δημοτικής Εκπαίδευσης βασίζονται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι συλλειτουργούν για την υλοποίηση των επιδιώξεων αυτών. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στο συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων, που τα παιδιά αναμένεται να κατακτήσουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στις αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, που τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν ως σύγχρονοι, δημοκρατικοί πολίτες. Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την καλλιέργεια χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και κομβικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από και για την σύγχρονη, ώστε τα παιδιά να καταστούν ικανά να αναλαμβάνουν ευθύνες και να δρουν ενεργά στο σύγχρονο κοινωνικό πολιτισμικό γίγνεσθαι.


Δικαιούχοι
Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Κύπρο, οποιασδήποτε εθνικότητας, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη, παραμονή τους στη χώρα.

Παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη και έχει, κατά την κρίση των γονέων του, ειδικά προβλήματα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο. Αφού εγγραφεί μπορεί να υποβάλει αίτηση για «Αναστολή Φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο» και αν εγκριθεί η αίτησή του, συνεχίζει τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο για έναν ακόμα χρόνο.

Τα παιδιά εγγράφονται στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 6 χρονών. Η φοίτηση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική, αρχίζει στην Α΄ τάξη και τελειώνει στην Στ΄ τάξη (χρονική διάρκεια 6 ετών).


Εγγραφές/Μετεγγραφές
Οι εγγραφές των μαθητών/ριών γίνονται κάθε Ιανουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από την εν λόγω πρόνοια είναι δυνατό να εξαιρεθούν, με απόφαση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης, παιδιά που για αποδεδειγμένους λόγους ήταν αδύνατο να εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. Κάθε μαθητής/μαθήτρια εγγράφεται στο δημοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας.

Αιτήσεις για μετεγγραφή παιδιών σε σχολείο πέραν της περιφέρειάς τους, υποβάλλονται από τους γονείς στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, κατά την περίοδο των εγγραφών, κάθε Ιανουάριο. Νέες εγγραφές/μετεγγραφές για λόγους μετοίκησης, γίνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου, στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων. Μετεγγραφές για άλλους λόγους ή για λόγους μετοίκησης που δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο Σχολείο γίνονται δεκτές, μόνο ύστερα από έγκριση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης για μετεγγραφή προς το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Τα Σχολεία και οι γονείς των μαθητών/ριών ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγκεκριμένες μετεγγραφές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Πριν την επιβεβαίωση των εγγραφών, κατά τον μήνα Απρίλιο, τα σχολεία και οι γονείς των μαθητών/ριών που υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή ή υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγγραφές/μετεγγραφές.

Σημείο Επαφής:
Τηλέφωνο: 22800661
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dde@moec.gov.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας