ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Δημοτική Εκπαίδευση

Διαδικασία Πρόσληψης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού Δημοτικών Σχολείων
Όλες οι σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης δικαιούνται να προσλάβουν Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό (Β.Γ.Π.). Το Β.Γ.Π. εργοδοτείται από τις Σχολικές Εφορείες. Βάσει της νέας συλλογικής σύμβασης με την εργατική πλευρά, το Β.Γ.Π. μετατρέπεται σε μόνιμο προσωπικό με δωδεκάμηνη απασχόληση και τοποθετείται στις κλίμακες μισθοδοσίας ΩΚΠ Ε5-Ε6 (συνδυασμένες). Μέσα από τη συλλογική σύμβαση, καθορίζονται επίσης οι όροι και οι συνθήκες εργοδότησης του Β.Γ.Π.

Οι ώρες εργασίας του Β.Γ.Π. κυμαίνονται από 26 έως 38 εβδομαδιαίως, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου και τον αριθμό των μαθητών/ριών.

Η πρόσληψη του Β.Γ.Π. γίνεται απευθείας από τη Σχολική Εφορεία. Όταν η θέση δημιουργείται για πρώτη φορά, η Σχολική Εφορεία οφείλει να προβαίνει σε προκήρυξή της σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες εφημερίδες, καλώντας τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να αποταθούν κοντά της για εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους, ΅ε τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης για εργοδότηση. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα (απόφοιτοι/ες λυκείου, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, πιστοποιητικό υγείας από κυβερνητικό γιατρό) περνούν από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. Η Επιτροπή Πρόσληψης, αφού συνεκτιμήσει τα προσόντα των υποψηφίων και τα όσα εξέθεσαν στη συνέντευξή τους, προχωρεί στην επιλογή του καταλληλότερου ατόμου.

Στην περίπτωση που θέση η οποία υπήρχε και κατά την προηγούμενη χρονιά κενωθεί, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία προκήρυξης και πρόσληψης με προσωπική συνέντευξη που αναφέρεται πιο πάνω.

Η Επιτροπή Πρόσληψης είναι επταμελής και απαρτίζεται από τους/τις πιο κάτω:
  • Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του/της
  • Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας
  • Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου ή εκπρόσωπό του/της
  • ’λλο/η εκπαιδευτικό του σχολείου
  • Πρόεδρο Συνδέσμου Γονέων του σχολείου ή εκπρόσωπό του/της.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί ο τερματισμός απασχόλησης του/της εργοδοτού΅ενου/ης, γιατί ο/η εργοδοτούμενος/η δεν εκτελεί ΅ε επάρκεια τα καθήκοντά του/της, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 32 της Συλλογικής Σύμβασης (Πειθαρχικά Παραπτώματα-Ποινές). Σε περίπτωση αποχώρησης του/της εργοδοτου΅ένου/ης, ΅ε δική του/της πρωτοβουλία, υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση τουλάχιστον
15 ημερών.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας