ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου

Κάθε Νηπιαγωγείο/Δημοτικό/Ειδικό Σχολείο, για να λειτουργήσει ως Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, χρειάζεται να εξασφαλίσει σχετική έγκριση τον/την τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης εξετάζει τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται ενώπιον του από τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων (βλ. Έντυπο ΔΔΕ ΠΟΣ 03: «Δήλωση ενδιαφέροντος για εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου"»). ). Στη συνέχεια προωθεί τα αιτήματα, που θεωρεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, στον/στη Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και στον Υπουργό για έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα σχολείο ως Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, είναι να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός παιδιών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον (βλ. ΕΝΤΥΠΟ ΔΔΕ ΠΟΣ 01: «Δήλωση Ενδιαφέροντος – Πληροφορίες»). Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις που ένα σχολείο κρίνεται ότι πρέπει απαραιτήτως, λόγω ειδικών συνθηκών (απομακρυσμένη περιοχή/ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, κ.ά.), να λειτουργήσει ως Ολοήμερο.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας