ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου

Κάθε Νηπιαγωγείο/Δημοτικό/Ειδικό Σχολείο, για να λειτουργήσει ως Ολοήμερο, χρειάζεται να εξασφαλίσει σχετική έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης εξετάζει τα σχετικά αιτήματα που υποβάλλονται ενώπιον του από τους Συνδέσμους Γονέων των σχολείων (βλ. Έντυπα Συνδέσμων Γονέων και Σχολικών Εφορειών: "Δήλωση ενδιαφέροντος για εφαρμογή του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημόσιου Σχολείου"). Στη συνέχεια προωθεί τα αιτήματα, που θεωρεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, στον/στη Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και στον Υπουργό για έγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα σχολείο ως Ολοήμερο, είναι ο ελάχιστος αριθμός παιδιών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον (ελάχιστος αριθμός παιδιών: 16 για τα μικρά σχολεία και 36 για τα μεγαλύτερα σχολεία). Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις που ένα σχολείο κρίνεται ότι πρέπει απαραιτήτως, λόγω ειδικών συνθηκών (απομακρυσμένη περιοχή/ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, κ.ά.), να λειτουργήσει ως Ολοήμερο.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας