ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Προδημοτική Εκπαίδευση

Γενικές Πληροφορίες
Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού έχουν ζωτική σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξή του. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη ένταξη των παιδιών στην Προδημοτική Εκπαίδευση συνεισφέρει τα μέγιστα στην εξελικτική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς. (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικοθρησκευτικό, ψυχοκινητικό και αισθητικό), καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, ορθών στάσεων, αρχών και αξιών.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών Πρώτης Σχολικής Ηλικίας του Υ.Π.Α.Ν. δίνεται έμφαση, κυρίως, στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Τα γνωστικά αντικείμενα αποτελούν μέσο για την ενίσχυση της ολόπλευρης ανάπτυξης. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στο παιγνίδι (ελεύθερο και δομημένο) αφού αυτό αποτελεί για το παιδί φυσικό τρόπο μάθησης και το κύριο μέσο για την ολόπλευρή του ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου διαφοροποιείται για να καλωσορίσει με αγάπη το κάθε παιδί που είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Η Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται ως μέσο πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, γιατί προσφέρει πολύτιμο χρόνο στο παιδί να ωριμάσει και να ανακαλύψει τις δυνατότητές του, μέσα από τις δομημένες δημιουργικές δραστηριότητες του ωρολόγιου προγράμματος.


Δικαιούχοι
Δικαίωμα εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία έχουν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή εθνικότητας, τα οποία διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο.

Εγγραφές/Μετεγγραφές
Η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει και την προδημοτική τάξη, ξεκινά στην ηλικία των 4 χρόνων και 8 μηνών. Η προδημοτική τάξη ξεκινά στην ηλικία των 5 χρόνων.

Στα δημόσια νηπιαγωγεία εγγράφονται και παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 3 έως 4 8/12 έτη, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν. Οι αιτήσεις των παιδιών αυτών μελετώνται, εάν στα δημόσια τμήματα παραμένουν κενές θέσεις, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και μετεγγραφών των παιδιών της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης. Οι διαθέσιμες θέσεις παραχωρούνται στα παιδιά αυτής της ηλικίας, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων. Προτεραιότητα εγγραφής έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας 3 χρονών και άνω, εφόσον αυτά έχουν εγκριθεί από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές παιδιών ηλικίας 4 8/12 χρονών και άνω σε δημόσιο νηπιαγωγείο, καθώς και οι αιτήσεις εγγραφών από παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών για φοίτηση σε δημόσιο ή κοινοτικό νηπιαγωγείο, γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζει ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κάθε παιδί υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης εγγράφεται στο νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας και έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί μετεγγραφής με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών.

Κατά την εγγραφή των παιδιών, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιημένο αντίγραφο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο εγκεκριμένο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο), που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο/α υπάλληλο (συστήνεται η μετάφραση των εγγράφων αυτών, όπου χρειάζεται, στα ελληνικά ή αγγλικά).


Σημείο επαφής:
Τηλέφωνο: 22800661
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dde@moec.gov.cyΥπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας