ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Αλλαγή Κατεύθυνσης Σπουδών ή/και Μαθήματος/ων

Για μαθητές Α’ Λυκείου
Ο/Η μαθητής/μαθήτρια που επιθυμεί να ακολουθήσει κατεύθυνση στη Β’ Λυκείου άλλη από αυτή που τον οδηγεί η ΟΜΠ που παρακολούθησε στην Α’ Λυκείου, θα πρέπει να παρακαθήσει και να επιτύχει σε εξετάσεις μετάταξης σε όσα μαθήματα προσανατολισμού δεν εμπεριέχονται στην ΟΜΠ που παρακολούθησε στην Α΄ Λυκείου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα της ΟΜΠ που επέλεξε και να προάγεται στη Β’ Λυκείου. Οι εξετάσεις μετάταξης διοργανώνονται και διεξάγονται από το Λύκειο στο οποίο φοιτά ο μαθητής/μαθήτρια.

Το έντυπο για τη δήλωση αλλαγής Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού(ΟΜΠ) υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής(ΥΣΕΑ) και είναι το πιο κάτω:
Δήλωση Αλλαγής Κατεύθυνσης Σπουδών ή-και Μαθήματος-ων και Δήλωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Μετάταξης Α΄ Λυκείου (Τύπος Υ.Σ.Ε.Α. Ε 2)


Για μαθητές Β’ Λυκείου
Ο/Η μαθητής/μαθήτρια που επιθυμεί να αλλάξει Κατεύθυνση από τη Β’ Λυκείου στη Γ’ Λυκείου θα πρέπει να επιτύχει στις προαγωγικές εξετάσεις της Κατεύθυνσης την οποία παρακολούθησε στη Β' Λυκείου και επιπλέον να παρακαθήσει και να επιτύχει σε εξετάσεις μετάταξης (με βαθμό 10 και άνω) στα μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλογής) που επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Γ΄Λυκείου και δεν τα έχει διδαχθεί στη Β’ Λυκείου.

Παράδειγμα: Μαθητής/Μαθήτρια Β΄Λυκείου της Β΄Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλικά και Ιστορία και με επιλεγόμενα μαθήματα Λατινικά και Γαλλικά) που επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Γ΄Λυκείου την 3η κατεύθυνση (με μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά) θα πρέπει να παρακαθίσει σε εξετάσεις μετάταξης στα Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα.

Το έντυπο που για τη δήλωση Αλλαγής Κατεύθυνσης σπουδών υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και είναι το πιο κάτω:
Δήλωση Αλλαγής Κατεύθυνσης Σπουδών ή-και Μαθήματος-ων και Δήλωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Μετάταξης Α' Λυκείου (Τύπος Υ.Σ.Ε.Α. Ε 3)
.

Αλλαγή επιλεγόμενου μαθήματος
Ο/Η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να αλλάξει επιλεγόμενο/α μάθημα/τα Κατεύθυνσης από τη Β’ Λυκείου στη Γ’ Λυκείου. Για την αλλαγή του/των μαθήματος/των θα πρέπει να παρακαθήσει στις αντίστοιχες εξετάσεις μετάταξης του/των μαθήματος/των το/τα οποίο/α επιθυμεί να παρακολουθήσει και δεν το/τα έχει διδαχθεί στη Β’ Λυκείου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας