ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Απαλλαγές από τα μαθήματα
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ypp9656, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, οι αιτήσεις των μαθητών/μαθητριών για απαλλαγή από μάθημα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του σχολείου, στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/μαθήτρια.

Το έντυπο συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα ή από τον/την ίδιο/α τον/τη μαθητή/μαθήτρια, όταν αυτός/ή έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της και υπογράφεται από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου.


Σημειώνεται ότι:
α) Αιτήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται με την πιο πάνω διαδικασία ή δεν είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, δεν εξετάζονται.
β) Το σχολείο συγκεντρώνει τις αιτήσεις και κρατά αντίγραφα όλων των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών. Ακολούθως τις αποστέλλει στον οικείο Επαρχιακό Γραφείο, το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.
γ) Αιτήσεις που αποστέλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Εξαίρεση αποτελούν αιτήσεις:
  • για απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή από άλλο μάθημα για λόγους υγείας, εφόσον αυτοί προκύπτουν σε μεταγενέστερο στάδιο.
  • μαθητών/μαθητριών που εγγράφονται στο σχολείο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι οποίες θα πρέπει να αποστέλλονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα εγγραφής του/της μαθητή/τριας.
δ) Η αίτηση απαλλαγής πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό έντυπο για κάθε μάθημα.

Οι αιτήσεις πρέπει να αιτιολογούνται κατάλληλα και να συνοδεύονται από τα ανάλογα αποδεικτικά (όπου χρειάζεται) ως εξής:
  • Αίτηση για απαλλαγή από ξένη γλώσσα: Ενδεικτικό Προόδου που να αποδεικνύει ότι δεν έχει διδαχθεί το μάθημα ο/η μαθητής/τρια την προηγούμενη σχολική χρονιά (όπου ισχύει).
  • Αίτηση για απαλλαγή από τα Αρχαία Ελληνικά (στις περιπτώσεις που το προβλέπουν οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων): Ενδεικτικό Προόδου που να αποδεικνύει ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν έχει διδαχθεί το μάθημα την προηγούμενη χρονιά.
  • Αίτηση για απαλλαγή από τη Φυσική Αγωγή ή από άλλο μάθημα για λόγους υγείας: Πρωτότυπο πιστοποιητικό Ιατρού, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ορίζει το χρονικό πλαίσιο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή.
  • Αίτηση για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά στις περιπτώσεις μη ορθοδόξων Χριστιανών.

Κάθε αίτηση απαλλαγής για άλλους λόγους εξετάζεται κατά περίπτωση, από τη Διεύθυνση του σχολείου, για να διαπιστωθεί αν οι λόγοι τεκμηριώνουν το αίτημα.

Εάν ο γονέας επιθυμεί ο/η μαθητής/μαθήτρια να εξέρχεται από την τάξη την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση. Σ’ αυτή την περίπτωση ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια καθορίζει άλλο μάθημα, που θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατά τις περιόδους απαλλαγής, και ενημερώνει τους Γονείς/Κηδεμόνες στο ειδικό έντυπο, για τυχόν σχετικές διευθετήσεις. Τονίζεται ότι η απαλλαγή από το κάθε μάθημα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας