ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Απουσίες
Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών διέπονται από τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 Κ.Δ.Π 60/2017.

Αναλυτικά οι κανονισμοί που αφορούν απουσίες μαθητών/μαθητριών βρίσκονται στη σχετική κάτω ιστοσελίδα.

Συνοπτικά αναφέρονται τα πιο κάτω:
  • σε ανεξέταση τον Ιούνιο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο καθηγητικός σύλλογος παραπέμπονται μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών από εκατόν είκοσι (120) μέχρι εκατόν τριάντα τέσσερις (134), των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανομένων.
  • μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα συνολικά απουσίες περισσότερες του επταπλάσιου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε ανεξέταση τον Ιούνιο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά, ο μαθητής εξετάζεται στην εξεταστέα ύλη και των δύο τετραμήνων.
  • Σε ανεξέταση Ιουνίου παραπέμπεται επίσης μαθητής/μαθήτρια, αν το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα επτά (67) απουσίες, των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.
  • η συμμετοχή του μαθητή/μαθήτριας στις δραστηριότητες του προγράμματος Δ.Δ.Κ. και στις εκδρομές είναι υποχρεωτική και γι' αυτό, σε περίπτωση απουσίας του από αυτές, οι σχετικές απουσίες καταχωρίζονται και προσμετρούνται στο σύνολο των απουσιών του μαθητή/μαθήτριας.
  • μαθητές/μαθήτριες που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των εκατό τριάντα πέντε (135), του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανόμενου, παραμένουν στάσιμοι.
  • Μαθητής/Μαθήτρια παραμένει στάσιμος, αν κατά το δεύτερο τετράμηνο έχει σημειώσει από εξήντα (60) μέχρι εξήντα επτά (67) απουσίες, των δύο (2) αριθμών συμπεριλαμβανόμενων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας