ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Μέση Γενική Εκπαίδευση

Γενικές Πληροφορίες
Με βάση τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες της Κύπρου, η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και στοχεύει στη διάδοση της γνώσης, με έμφαση στη Γενική Παιδεία και τη βαθμιαία εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές στον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας, στη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και νομοταγών πολιτών, στην εμπέδωση της εθνικής ταυτότητας, των πολιτιστικών αξιών, των παγκόσμιων ιδανικών για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη και στην καλλιέργεια αγάπης και σεβασμού των ανθρώπων, με σκοπό την προώθηση της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας ανθρώπων και λαών.

Δικαιούχοι
Η Δημόσια Μέση Γενική Εκπαίδευση παρέχεται σε μαθητές ηλικίας 12 μέχρι 18 ετών, μέσα από δύο τριετείς κύκλους σπουδών, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλες τις τάξεις και υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών ή τη συμπλήρωση του γυμνασιακού κύκλου, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Εγγραφές - Μετεγγραφές
Οι εγγραφές και οι μετεγγραφές στα δημόσια σχολεία διέπονται από τους περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 (Κ.Δ.Π 60/2017). Κάθε μαθητής/τρια εγγράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του ή οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, στο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς, μέσα στις καθορισμένες από την αρμόδια αρχή προθεσμίες. Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε σχολείο άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας απαιτείται, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής, έγκριση του Επαρχιακού Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης ή του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στην Α' τάξη γυμνασιακού κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι δημόσιων δημοτικών σχολείων, αφού προσκομίσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό γεννήσεως. Επίσης εγγράφονται όσοι έμειναν στάσιμοι στην τάξη αυτή και όσοι πέτυχαν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις για την τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου εγγράφονται όσοι προβιβάστηκαν σ' αυτές, όσοι έμειναν στάσιμοι σ' αυτές και όσοι πέτυχαν σε κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις, αφού παρουσιάσουν πιστοποιητικό σπουδών, που να αποδεικνύει τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Το όριο ηλικίας για εγγραφή μαθητών στο Γυμνάσιο και Λύκειο καθορίζεται από τον Κανονισμό 12(9) (α) (β).

Μαθητές/ τριες που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικά δημοτικά σχολεία εγγράφονται στην Α' τάξη γυμνασιακού κύκλου, χωρίς να παρακαθίσουν σε κατατακτήρια γραπτή εξέταση. Μαθητές οι οποίοι προέρχονται από παρομοίου ή διαφορετικού τύπου ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων σχολείων του εξωτερικού, παρακάθονται σε κατατακτήρια γραπτή εξέταση στα Νέα Ελληνικά και στην Ιστορία.

Μαθητές/ τριες που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, τα οποία οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανόμενων και των μεταβατικών τάξεων υποδοχής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σκοπός η ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τις πρόνοιες εγκυκλίων της αρμόδιας αρχής.

Η μετεγγραφή μαθητών/ τριών σε αντίστοιχο σχολείο άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό 14.

Για όσους μαθητές/ τριες προάγονται ή απολύονται εκδίδεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης (ενδεικτικό) (Α' και Β' Τάξεις) ή Απολυτήριο (Γ Τάξη). Το Απολυτήριο εκτυπώνεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για θέματα εγγραφών/μετεγγραφών με τα Επαρχιακά Γραφεία της κάθε επαρχίας.


Σημείο Επαφής:
Τηλέφωνο: 22800630
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: circularsec@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας